Dalk nie droogte

draught

Alle lewende organismes is van water of vog in die lug afhanklik vir hulle voortbestaan. Wanneer ‘n droogte dus ontstaan, ervaar mens en dier ‘n oorlewingskrisis want die tekort aan water gaan gewoonlik gepaard met ‘n tekort aan voedsel.

Diere vrek a.g.v. ‘n gebrek aan weiding en voer terwyl mense in semi-woestyn omstandighede selfs omkom a.g.v. ‘n gebrek aan water en stapelvoedsel soos bv. mieliemeel en koringmeel. In die Ou Testament word op verskeie plekke melding gemaak van droogtes wat die Here oor Sy volk Israel gebring het. Die doel was gewoonlik om die volk te beproef nadat hulle van Hom afgedwaal het en die heidense afgod Baäl begin dien het. Die mees klassieke geval word in 1Konings 17 beskryf. Hier word vertel dat die Here aan Elia verskyn het in die jaar 860vC. Hy het Elia meegedeel dat hy ‘n droogte van meer as drie jaar oor Israel sal bring omdat die volk Israel onder koning Agab se regering Baäl begin dien het.

Omdat Elia self die droogte wat ingetree het nie vrygespring het nie, het hy aanvanklik na die spruit Krit gegaan waar water beskikbaar was en kraaie hom van vleis voorsien
het. Toe die spruit opdroog het hy in opdrag van die Here na die huis van ‘n weduwee in Sarfat gegaan en sy hom kon onderhou omdat die Here voorsien het dat haar meel nooit sou opraak nie. Aan die einde van die drie jaar, nadat die volk baie onder die droogte gely het, het die Here hom na die berg Karmel gestuur waar hy 450 Baälpriesters ontmoet het. Nadat die priesters nie daarin kon slaag om vuur vir ‘n brandoffer kunsmatig te laat ontstaan nie, die Here Elia gehelp het om dit wel te doen en die priesters almal deur Israel by die nabygeleë spruit gedood is, het Elia om reën begin bid.

Dit is uiters merkwaardig dat Elia ses keer gebid het en telkens na sy gebed sy dienaar gestuur het om te kyk of daar ‘n moontlike aanduiding van reën is. Telkens het die dienaar geen teken van reën gesien nie. Nadat Elia die sewende keer gebid het, het die dienaar gesê dat ‘n wolkie so groot soos ‘n man se hand uit die see verskyn het. Elia het onmiddellik geweet dat sy gebede verhoor is. Heel gou het massiewe donderwolke oor die droogtegeteisterde land verskyn en het ‘n oorvloedige, deurdringen- de reën die droogte beëindig.

Ons land is steeds in een van die ergste droogtes in ons geskiedenis vasgevang. Dit is gevaarlik om te beweer dat God ons straf omdat ons van Hom weggedwaal het. Dit is egter ‘n feit dat honderde boere swaar beproef is en nog steeds swaar beproef word deurdat hulle sien hoe hulle diere vrek terwyl hulle weiding en gesaaides verskroei in die warm son. As Christengelow- iges moet ons boere egter krag en versterking van geloof put uit Elia se droogteverhaal. In die eerste plek word Elia gereken as die grootste profeet van alle tye maar ook hy is die beproewing nie gespaar nie.

In die tweede plek moes ook Elia volhard in die gebed deur sewe maal die naam van die Here aan te roep voordat sy gebede verhoor is. Die boodskap is duidelik. Volhard in die gebed, glo in die almag en genade van God en weet dat Hy wel uitkoms sal gee. Weervoor- spellers sê dat daar tekens is dat die El Nino droogteverskynsel vervang gaan word met ‘n El Ninja reënver- skynsel en dat dit oorvloedig gaan reën in die komende somerseisoen.